PRT-B: Pre-Risk Taking

Identifying the preemptive narratives developed over time that keep us from risk-taking


Coach:

Weiwei Hu

view profile


Timing:

TBC


Start Date:

October 27, 2022

PRT-B - Weiwei - Group 2

coach profile picture

0 Seats Remaining

  1. Jinhui X
  2. Chen Z
  3. Sean X
  4. Jason C
  5. Fan Y
  1. Shaoying L
  2. Xinxin G
  3. Xiaojun D
  4. XIONG Y
  5. Jingxu H